Spons Koraner for fengsler og sykehus

av Wakas Mir

 • kr 50000

  Funding Goal
 • kr 11805

  Funds Raised
 • 0

  Days to go
 • Target Date

  Campaign End Method
Raised Percent :
23.61%
Campaign has either reached the goal or hasn't been started yet
, Norge

Wakas Mir

38 Innsamlinger | 0 Fav. Innsamlinger

See full bio.

“Sammendrag av Koranen” av Jorunn Jasmin Oksvold er delt inn i 30 deler, “Juz”. Hver Juz er 5 sider lang, der de første tre sidene gir en introduksjon og historisk kontekst til de forskjellige kapitlene og tar opp ulike temaer, og de to siste med leksjoner og utdrag tatt fra sentrale vers. De tre siste Juz dekker litt mer plass, spesielt den siste av dem, Juz Amma. På slutten av boken kommer en utvidet versjon av Juz Amma, for å fordype seg mer i disse velkjente kapitlene. Dette sammendraget av Koranen er viktig fordi det gjør de komplekse og dyptgående læresetningene i Koranen mer tilgjengelige og forståelige for et bredere publikum. Det bidrar til økt kunnskap og forståelse av islamsk tro og praksis, noe som er viktig både for muslimer og ikke-muslimer.

Koranene du sponser vil bli distribuert til fengsler og sykehus rundt om i Norge, in sha Allah. Dette initiativet er viktig da det tilbyr åndelig støtte og veiledning til individer i vanskelige livssituasjoner, og bidrar til å fremme en følelse av håp og fellesskap.

Hver oversettelse av Koranen koster 300 kr. Dette prosjektet er ikke bare en investering i bøker, men også en investering i menneskers liv og deres åndelige vekst. Gjennom din støtte kan du bidra til å spre kunnskap og forståelse, og på den måten bygge broer mellom ulike kulturer og samfunn.

English: Summary of the Qur’an” by Jorunn Jasmin Oksvold is divided into 30 parts, “Juz”. Each Juz is 5 pages long, with the first three pages providing an introduction and historical context to the various chapters and addressing various themes, and the last two with lessons and excerpts taken from key verses. The last three Juz cover a little more space, especially the last of them, Juz Amma. At the end of the book comes an extended version of Juz Amma, to delve more deeply into these well-known chapters. This summary of the Qur’an is important because it makes the complex and profound teachings of the Qur’an more accessible and understandable to a wider audience. It contributes to increased knowledge and understanding of Islamic faith and practice, which is important for both Muslims and non-Muslims.

The Qur’an you sponsor will be distributed to prisons and hospitals around Norway, in sha Allah. This initiative is important as it offers spiritual support and guidance to individuals in difficult life situations, helping to foster a sense of hope and community.

Each translation of the Qur’an costs NOK 300. This project is not only an investment in books, but also an investment in people’s lives and their spiritual growth. Through your support, you can contribute to spreading knowledge and understanding, and such build bridges between different cultures and societies.